Skip to content

Somatyczne mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2 AD 6

1 rok ago

98 words

W związku z tym przeprowadziliśmy również sekwencjonowanie Sangona w eksonie 9, który wykrył mutacje CALR w 10-15% komórek (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Potwierdziło to brak mutacji eksonu 9 CALR u wszystkich 120 pacjentów z mutacjami JAK2 lub MPL. Z 6 pacjentów, u których początkowo brakowało mutacji w CALR, JAK2 i MPL w przypadku sekwencjonowania egzomu, stwierdzono, że pacjent miał zmutowaną CALR o niskim poziomie w sekwencjonowaniu Sangera. Wśród pacjentów z niezbędną nadpłytkowością ci z mutacjami CALR, w porównaniu z mutacjami JAK2, wykazywali znacząco wyższe liczby płytek krwi (P <0,001 w teście rang Wilcoxona) i niższe poziomy hemoglobiny (P = 0,02 według t-Studenta ) (Tabela S4 w dodatkowym dodatku). Pacjenci z mutacjami CALR mieli istotnie wyższą częstość transformacji od nadpłytkowości podstawowej do mielofibrozy niż u pacjentów z mutacjami JAK2 (P = 0,03 według dokładnego testu Fishera) (Tabela S4 w dodatkowym dodatku). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem wskaźnika przeżycia, chociaż liczba zgonów była niewielka.
Sekwencjonowanie egzomu wykazało, że 146 z 151 pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi (97%) miało mutacje w JAK2, MPL lub CALR w sposób wykluczający się wzajemnie (q <0,01) (ryc. S5 w Dodatku Aneks). Wyniki histologicznych analiz szpiku zostały przeanalizowane u 4 z 5 pacjentów, u których nie wykryto mutacji we wszystkich trzech genach i były zgodne z nowotworem mieloproliferacyjnym. Ponadto, 4 z tych pacjentów (PD9420, PD8945, PD8635 i PD7441) miało klonalne mutacje somatyczne, wskazujące, że ci pacjenci mieli klonalne zaburzenie szpiku (Tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Tabela 1. Tabela 1. Częstotliwość mutacji CALR w próbkach pobranych od pacjentów z nowotworem mieloproliferacyjnym lub innymi zaburzeniami oraz z kontroli. Aby dodatkowo scharakteryzować mutacje CALR w raku mieloidowym i innych nowotworach, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie Sanger eksonu 9 CALR w 1397 próbkach (w tym 52 próbkach kontrolnych) i oceniliśmy dane sekwencjonowania całych genomów lub całego genomu dla 502 guzów litych, 498 próbek kontrolnych i 1015 linie komórek rakowych (tabela 1). Mutacje CALR były obecne u 110 ze 158 pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi bez mutacji JAK2 lub MPL (70%, 95% CI, 62 do 77), w tym 80 z 112 pacjentów z niezbędną nadpłytkowością (71%), 18 z 32 pacjentów z pierwotną zwłóknieniem szpiku (56%) i 12 z 14 pacjentów z progresją nadpłytkowości niezbędnej do mielofibrozy (86%). Nie stwierdzono mutacji CALR w 511 ropniach mieloproliferacyjnych z mutacjami JAK2 lub MPL. Wtórna ostra białaczka szpikowa rozwinęła się u 2 pacjentów z mutacjami CALR (1 każdy z niezbędną nadpłytkowością i mielofibrozy, oba z wariantem K385fs * 47), z utrzymaniem się mutacji CALR po transformacji
[więcej w: ile kosztuje wazektomia, miocyt, mydocalm ulotka ]

0 thoughts on “Somatyczne mutacje CALR w nowotworach mieloproliferacyjnych z niezmutowanym JAK2 AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje wazektomia miocyt mydocalm ulotka