Skip to content

Zapewnienie prywatności pacjentów w zakresie udostępniania danych w celu przeprowadzenia badań postaprojektowych cd

1 rok ago

526 words

Nie złożono żadnych opłat za niewłaściwe udostępnianie danych do celów badawczych lub niewłaściwe działania deidentyfikacyjne w ramach HIPAA. Ograniczone zbiory danych
Główną zaletą ograniczonych zbiorów danych w badaniach retrospekcyjnych jest to, że mogą one zawierać dokładne, specyficzne dla pacjenta daty spotkań w zakresie opieki zdrowotnej. Specyfika czasu zdarzeń, takich jak rozpoczęcie leczenia, wszczepienie urządzenia i początek choroby, jest niezbędna do ustalenia relacji czasowych, które ułatwiają wnioskowanie przyczynowe.
Jednak ograniczone zbiory danych mają ważne ograniczenia. Ograniczenie podawania identyfikatorów urządzeń może utrudnić śledzenie urządzeń, a tym samym identyfikację defektów produkcyjnych specyficznych dla danej partii. Chęć umożliwienia takiego śledzenia sprawiła, że Kongres wymagał od FDA opracowania systemu unikalnych identyfikatorów urządzeń. System ten wkrótce będzie wymagał umieszczenia większości urządzeń medycznych za pomocą identyfikatora urządzenia, który wyszczególnia jego konkretny model i identyfikator produkcji, który podaje numer serii, daty produkcji i daty ważności oraz numer seryjny urządzenia.18 Chociaż oczywiste jest, że seryjny numery na urządzeniach są wykluczone z ograniczonych zestawów danych, nie jest pewne, czy numery partii lub modelu na urządzeniach są zabronione.
Ponadto w ograniczonych zestawach danych zakaz przekazywania adresów bardziej specyficznych dla pacjenta, bardziej niż kodów pocztowych, ogranicza dochodzenia w sprawie obciążenia chorobami na poziomie ulicy i zażywania narkotyków. Korzystając z modelu symulacyjnego, Kamel Boulos i wsp.19 wykazali, w jaki sposób agregacja danych według spisu powszechnego, która obejmuje od 1200 do 8000 osób, 20 może maskować epidemie chorób. Ograniczone zbiory danych mogą zatem okazać się nieoptymalne dla badań retrospektywnych obejmujących wąskie grupowanie wyników, tak jak w przypadku badań nad chorobami zakaźnymi. Mogą również okazać się problematyczne, jeżeli zakłócenie społeczno-ekonomiczne jest problemem, ponieważ adresy mogą służyć jako pośrednicy dla dochodu.
Wreszcie, wykorzystanie ograniczonej ścieżki danych zestawu stwarza dwa rodzaje ryzyka odpowiedzialności. Po pierwsze, można stwierdzić, że dany podmiot narusza zasady HIPAA, ponieważ nie podejmuje działań korygujących, jeśli istnieje świadomość niezgodności odbiorcy z umową dotyczącą wykorzystania danych. Ponieważ ograniczone zbiory danych są chronionymi informacjami zdrowotnymi, podmioty objęte pomocą mogą również kary za udostępnianie więcej niż minimalna ilość danych. Minimalny niezbędny standard pozostaje niejasny, bez orzecznictwa i jedynie minimalne wytyczne wyjaśniające to. W ustawie HITECH Kongres stwierdził, że wszystkie ograniczone zbiory danych będą uważane za zgodne z minimalnym niezbędnym standardem do czasu wyjaśnienia przez DHHS.5 Wytyczne te są nieaktualne i, po ich wydaniu, mogą wpłynąć na możliwość zastosowania tej ścieżki do badań postaprojektowych. .
Bezpieczny port
Objęte podmioty ponoszą mniejsze ryzyko odpowiedzialności w ramach bezpiecznej ścieżki. Udostępnianie nie podlega minimalnemu wymaganemu standardowi, a objęte nim podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za działanie w oparciu o posiadaną przez nich wiedzę o niedozwolonych transakcjach. Są odpowiedzialni tylko wtedy, gdy wspólne dane nie są właściwie zidentyfikowane.
Ograniczenia dotyczące danych związane ze spełnieniem zasady bezpiecznej przystani nakładają jednak znaczne ograniczenia na użyteczność wynikowego zestawu danych
[przypisy: elvita jaworzno partyzantów, psychiatra poznań, przychodnia ludwikowska oleśnica ]

0 thoughts on “Zapewnienie prywatności pacjentów w zakresie udostępniania danych w celu przeprowadzenia badań postaprojektowych cd”

  1. [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: błędy medyczne odszkodowania[…]

Powiązane tematy z artykułem: elvita jaworzno partyzantów przychodnia ludwikowska oleśnica